1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Golina k/Wołowa (zwany dalej Ośrodkiem), a prowadzonego przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów.
 2. Rezerwacje składane na 3 dni przed przyjazdem nie wymagają potwierdzenia zaliczką. Jednak prosimy o pilną informację w przypadku, gdy cokolwiek w rezerwacji ma ulec zmianie (anulacja, przesunięcie terminu, zmiana długości pobytu, pora przyjazdu). W przypadku rezerwacji składanych krótko przed przyjazdem preferowany jest kontakt telefoniczny – prosimy o podanie nr kontaktowego.
 3. Rezerwacje składane z wyprzedzeniem minimum 4-dniowym wymagają potwierdzenia poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji na nasze konto: BGK 14 1130 1017 0020 1458 9320 0013
 4. Czas oczekiwania na wpłatę zaliczki wynosi 5 dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku pobytów pakietowych (szkolenia, imprezy okolicznościowe, itp.) zaliczka ustalana jest na indywidualnych zasadach.
 6. O anulacji pobytu należy powiadamiać recepcję najwcześniej jak to możliwe.
 7. Zaliczka zostanie zwrócona Gościom, którzy odwołają rezerwację nie później niż 21 dni przed planowanym terminem pobytu. Po tym terminie zaliczka nie zostanie zwrócona.
 8. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisania Karty meldunkowej.
 9. Podstawą do stwierdzenia uprawnienia Gościa jest okazanie do wglądu legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
 10. Nie melduje się samodzielnie osób które nie ukończyły osiemnastego roku życia.
 11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Ośrodka pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
 13. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00.
 14. Opłatę za pobyt, przy uwzględnieniu wpłaconej zaliczki, uiszcza się w dniu przyjazdu w recepcji Ośrodka według aktualnego cennika w formie gotówki.
 15. W przypadkach szczególnych upoważniony pracownik Ośrodka ma możliwość negocjowania cen.
 16. Należność za noclegi jest płatna z góry.
 17. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 18. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 19. Zatrzymanie pokoju po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 20. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 21. Na organizację wieczorków tanecznych, dyskotek oraz palenie ognisk wymagane jest zezwolenie pracownika Ośrodka.
 22. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a o usterkach technicznych lub stanie wyposażenia pokoju niezwłocznie po jego zajęciu.
 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 24. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 25. Wyrównanie szkody, o której mowa w pkt. 25, następuje poprzez dokonanie wpłaty w recepcji Ośrodka lub poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy według cen detalicznych uszkodzonego lub zniszczonego mienia.
 26. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 27. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 28. Jeżeli przy rezerwacji pokoju lub domku Gość Ośrodka zgłosił
  taką chęć, w pokoju Gościa mogą przebywać zwierzęta domowe, za szkody których Gość ponosi pełną
  odpowiedzialność finansową. Gość Ośrodka ponosi także pełną odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone przez przetrzymywane na terenie Ośrodka zwierzę domowe osobom przebywającym na terenie Ośrodka.
 29. Palenie tytoniu w pokojach, domkach kempingowych oraz innych obiektach zlokalizowanych na terenie Ośrodka jest zabronione.
 30. W pokoju lub domku zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, a także broni i amunicji.
 31. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju Ośrodka od godz. 10:00 do godz. 21:00.
 32. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy w godz. od 22:00 do 6:00.
 33. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Ośrodka. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.
 34. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 35. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Ośrodka.
 36. Przed wyjazdem z Ośrodka należy zdać pokój lub domek kierownikowi Ośrodka lub pracownikowi Służby Więziennej przebywającemu na terenie Ośrodka, który dokona sprawdzenia pokoju i jego wyposażenia lub zleci niniejsze czynności innej osobie.
 37. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem Ośrodka a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Oddział w Wołowie.