Ośrodek Golina

Golina Camping Resort – Ośrodek Wypoczynkowy

  • Contrast
  • Layout
  • Font
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Golina k/Wołowa (zwany dalej Ośrodkiem), a prowadzonego przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Oddział w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów.
 2. Rezerwacje składane na 3 dni przed przyjazdem nie wymagają potwierdzenia zaliczką. Jednak prosimy o pilną informację w przypadku, gdy cokolwiek w rezerwacji ma ulec zmianie (anulacja, przesunięcie terminu, zmiana długości pobytu, pora przyjazdu). W przypadku rezerwacji składanych krótko przed przyjazdem preferowany jest kontakt telefoniczny – prosimy o podanie nr kontaktowego.
 3. Rezerwacje składane z wyprzedzeniem minimum 4-dniowym wymagają potwierdzenia poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji na nasze konto: BGK 14 1130 1017 0020 1458 9320 0013
 4. Czas oczekiwania na wpłatę zaliczki wynosi 5 dni roboczych. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku pobytów pakietowych (szkolenia, imprezy okolicznościowe, itp.) zaliczka ustalana jest na indywidualnych zasadach.
 6. O anulacji pobytu należy powiadamiać recepcję najwcześniej jak to możliwe.
 7. Zaliczka zostanie zwrócona Gościom, którzy odwołają rezerwację nie później niż 21 dni przed planowanym terminem pobytu. Po tym terminie zaliczka nie zostanie zwrócona.
 8. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie do wglądu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisania Karty meldunkowej.
 9. Podstawą do stwierdzenia uprawnienia Gościa jest okazanie do wglądu legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
 10. Nie melduje się samodzielnie osób które nie ukończyły osiemnastego roku życia.
 11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Ośrodka pod opieką osób pełnoletnich.
 12. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby.
 13. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 12:00.
 14. Opłatę za pobyt, przy uwzględnieniu wpłaconej zaliczki, uiszcza się w dniu przyjazdu w recepcji Ośrodka według aktualnego cennika w formie gotówki.
 15. W przypadkach szczególnych upoważniony pracownik Ośrodka ma możliwość negocjowania cen.
 16. Należność za noclegi jest płatna z góry.
 17. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 18. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 19. Zatrzymanie pokoju po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 20. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 21. Na organizację wieczorków tanecznych, dyskotek oraz palenie ognisk wymagane jest zezwolenie pracownika Ośrodka.
 22. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a o usterkach technicznych lub stanie wyposażenia pokoju niezwłocznie po jego zajęciu.
 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 24. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 25. Wyrównanie szkody, o której mowa w pkt. 25, następuje poprzez dokonanie wpłaty w recepcji Ośrodka lub poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy według cen detalicznych uszkodzonego lub zniszczonego mienia.
 26. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 27. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 28. Jeżeli przy rezerwacji pokoju lub domku Gość Ośrodka zgłosił
  taką chęć, w pokoju Gościa mogą przebywać zwierzęta domowe, za szkody których Gość ponosi pełną
  odpowiedzialność finansową. Gość Ośrodka ponosi także pełną odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe lub majątkowe wyrządzone przez przetrzymywane na terenie Ośrodka zwierzę domowe osobom przebywającym na terenie Ośrodka.
 29. Palenie tytoniu w pokojach, domkach kempingowych oraz innych obiektach zlokalizowanych na terenie Ośrodka jest zabronione.
 30. W pokoju lub domku zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, a także broni i amunicji.
 31. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju Ośrodka od godz. 10:00 do godz. 21:00.
 32. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy w godz. od 22:00 do 6:00.
 33. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Ośrodka. Nie dotyczy to ładowarek oraz zasilaczy komputerowych.
 34. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 35. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Ośrodka będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz Ośrodka.
 36. Przed wyjazdem z Ośrodka należy zdać pokój lub domek kierownikowi Ośrodka lub pracownikowi Służby Więziennej przebywającemu na terenie Ośrodka, który dokona sprawdzenia pokoju i jego wyposażenia lub zleci niniejsze czynności innej osobie.
 37. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem Ośrodka a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Oddział w Wołowie.

Deklaracja dostępności

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej “Ośrodek Golina” zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Golina.

Data publikacji strony internetowej: 2019.07.19. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.05.18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Strona nie spełnia kryteriów: 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.12, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.3, 2.2.3, 4.1.1, 4.1.2 opisanych w ustawie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.06.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ośrodek Golina należy do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Mirosław Kulas, adres poczty elektronicznej golina@igbmazovia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 785 502 532. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek składa się z 6 domków drewnianych z całorocznym z ogrzewaniem elektrycznym. Każdy domek posiada aneks kuchenny , łazienkę z natryskiem. Domki umiejscowione są przy stawach. Nad pierwszym stawem znajdują 3 jednakowe domki, które mogą pomieścić max 8 osób. W każdym domku na parterze znajduje się salon z kominkiem i TV, w pełni wyposażony aneks kuchenny i łazienka z natryskiem. Na piętrze są 3 sypialnie – jedna 4-osobowa i dwie 2-osobowe. Przy domku znajduje się taras oraz miejsce do grillowania. Domki mają indywidualne pomosty do wędkowania.

Z uwagi na lokalizacje domków i ich budowę w domkach nie ma udogodnień dla osób na wózkach. Do domków i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

„OW Golina jest częścią IGB Mazovia oddział Wołów ul. Cicha 8, 56-100 Wołów. Adres ośrodka i kontakt: 56-100 Wołów, Golina 56, tel. 785 502 532

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej w pełni do wymagań prawnych.

Wołów, 4 maja 2020r.

W Ośrodku Wypoczynkowym „GOLINA”

Intencją polityki bezpieczeństwa jest przygotowanie Ośrodka na przyjęcie Gości w nowej
rzeczywistości, przeciwdziałanie COVID -19, a przede wszystkim zapewnienie najwyższego
poziomu bezpieczeństwa wypoczynku.

BEZPIECZNA LOKALIZACJA

 • Ośrodek Wypoczynkowy zlokalizowany jest z dala od miejskiego zgiełku, w leśnej ciszy. Teren Ośrodka jest ogrodzony i zamknięty.
 • Położenie Ośrodka w lesie, daje naszym Gościom poczucie przestrzeni, możliwość swobodnego poruszania się, wypoczynku, bez konieczności bliskiego kontaktu z innymi Gośćmi.
 • Domki na Ośrodku Wypoczynkowym oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości, każdy ma swój taras i miejsce do zaparkowania samochodu.
 • Stanowiska wędkarskie również oddalone są od siebie w bezpiecznej odległości. Na jednym stanowisku wędkarski może przebywać tylko jedna osoba.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

 • W pokoju zakwaterowane mogę być tylko 2 osoby. Jeśli domek posiada np. trzy pokoje, osób w domku może przebywać 6 osób.
 • W Recepcji może przebywać tylko jeden Gość. Pozostali Goście proszeni są oczekiwanie poza budynkiem Recepcji zachowując bezpieczne (min 2 metry) odległości.
 • Recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach ochronnych.
 • Każdy Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej. Można je zakupić w Recepcji Ośrodka.
 • Na Recepcji oraz we wszystkich domkach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowego ich mycia i dezynfekcji. Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej.
 • Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego wyznaczone jest pomieszczenie na wypadek stwierdzenia objawów choroby u Gości.
 • Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie Goście Ośrodka, pracownicy i dostawcy. Dzięki temu ograniczona zostanie możliwość pojawienia się w Obiekcie przypadkowych osób.

Życzymy udanego wypoczynku 🙂

Link do dokumentu

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. Dz.U. z 12.12.2022 r. poz.212 oraz z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2023 r. Dz.Urz.MS.2023. (w sprawie nadania statutu Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwu Państwowemu) informujemy, że z dniem 04.02.2023 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie została włączona do firmy Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie. Wobec od dnia 04.02.2023 r. nowa nazwa firmy to:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

siedziba: ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP: 8880200355, Regon: 000319262, KRS: 0000079949

www.pgsw.pl 

 • 1(current)
 • 2